nhin-chung-van-hoc-viet-nam-phong-phu-da-dang-dang-thai-mai

Dàn ý phân tích: nhìn chung văn học Việt Nam phong phú, đa dạng; nhưng nếu cần xác định một chủ lưu, một dòng chính, quán thông kim cổ, thì đó là văn học yêu nước (Đặng Thai Mai)

Đánh giá về nền văn học Việt Nam. Đặng Thai Mai cho rằng: “Nhìn chung văn học Việt Nam phong phú, đa dạng; nhưng nếu cần xác định một chủ lưu, một dòng chính, quán thông kim cổ, thì đó là văn học yêu nước”