Phong cách ngôn ngữ Tiếng Việt

phong-cach-ngon-ngu-tieng-viet

PHONG CÁCH NGÔN NGỮ

1. Phong cách ngôn ngữ hành chính

Phong cách ngôn ngữ hành chính là phong cách ngôn ngữ được dùng trong các văn bản thuộc lĩnh vực quàn lí hành chính, xã hội (hiến pháp, công văn, báo cáo, dơn, hợp đồng..)

Phong cách ngôn ngữ hành chính có đặc diêm chung như: tính khuôn mẫu, tính chính xác, tính công vụ.

Phong cách ngôn ngữ hành chính tuân thủ chuân mực chung; sử dụng lóp từ ngữ chung với sắc thái trang trọng; từ xưng hô mang ý nghĩa xã hội; sử dụng kiểu câu trần thuật; không dùng biện pháp tu từ; kết cấu chặt chẽ, rò ràng; trình bày theo thể thức cố định.

2. Phong cách ngôn ngữ khoa hoc

Phong cách ngôn ngữ khoa học là phong cách ngôn ngữ dược dùng trong các văn bản khoa học – công nghệ (sách giáo khoa, chuyên luận, kiến thức khoa học phổ thông..)

Phong cách ngôn ngữ khoa học có các đặc diêm chung như: tính khái quát, trừu tượng; tính logic; tính khách quan, phi cá thể.

Phong cách ngôn ngữ khoa học sử dụng lớp từ ngữ chung và một số kí hiệu khoa học riêng, thuật ngữ chuyên môn; không dùng từ ngữ dịa phưong và biệt ngữ xã hội; rất ít dùng biện pháp tu từ; bố cục rõ ràng, chặt chẽ.

3. Phong cách ngôn ngữ báo chí

Phong cách ngôn ngữ báo chí là phong cách ngông ngữ được dùng trong văn bản thuộc lĩnh vực truyền thông đại chúng: tin tức, phóng sự, quảng cáo…

Phong cách ngôn ngữ báo chí có các đặc diêm chung như: tính thông tin sự kiện, tính ngấn gọn, tính hấp dẫn.

Phong cách ngôn ngữ báo chí sử dụng vốn từ toàn dân và lóp từ ngữ riêng tùy theo nội dung; cấu trác câu rõ ràng; có thê dùng một số biện pháp tu từ; bố cục chặt chẽ (nguồn tin, thời gian, địa điểm, nội dung sự kiện…)

4. Phong cách ngôn ngữ chính luận

Phong cách ngôn ngữ chính luận là phong cách ngôn ngữ dược dùng trong văn bản trực tiếp bày tỏ tư tường, thái độ trước những vấn đề thiết thực, nóng bòng của dời sống, đặc biệt trong lĩnh vực chính trị, xã hội.

Phong cách ngôn ngừ chính luận có các đặc diểin chung như: tính công khai về chính kiến, tu tưởng, lập trường chính trị, xã hội; tính chặt chẽ trong lập luận; tính truyền cảm.

Phong cách ngôn ngữ chính luận sử dụng vốn từ chung và một số lóp từ riêng; sừ dụng linh hoạt nhiều kiểu câu và mọi biện pháp tu từ; trình bày rõ ràng, chặt chẽ…

5. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuât

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật là phong cách ngôn ngữ dược dùng trong các văn bán văn học, có chức năng thông báo – thâm mĩ.

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật có các đặc điếm: tính thẩm mĩ (ngôn từ được chọn lọc, tố chức, hòa phối ngữ âm và ngữ nghĩa…); tính đa nghĩa (biểu thị thông tin khách quan và biốu thị tình cảm của tác giả; nghĩa tường minh và nghĩa hàm ý…); dấu ấn cá nhân (sờ trường riêng cùa tác giả trong việc sử dụng ngôn ngữ…)

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật sừ dụng tất cả các lớp từ ngữ chung, mọi kiểu câu, mọi biện pháp tu từ; chấp nhận sáng tạo riêng của người viết ở mọi cấp độ (từ ngữ, cấu trúc, hình thức trình bày…)

6. Phong cách ngôn ngữ sinh hoat

Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt là phong các ngôn ngữ được dùng trong giao tiếp hàng ngày, mang tính chất tự nhiên, sinh dộng, giàu cảm xúc.

Phong cách ngôn ngừ sinh hoạt có các đặc điểm: tính cá thể (nét riêng của mồi cá nhân trong cách chuyện trò, tâm sự…); tính sinh động cụ thế (lối nói giàu ngữ điệu gắn với tình huống giao tiếp cụ thê …); tính cảm xúc (thê hiện thái độ, tình cảm của người nói…)

Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt thường sử dụng những từ ngữ có tính biểu cảm cao, mang sắc thái thân mật, suồng sã; sử dụng mọi kiểu câu, mọi biện pháp tu từ (ví von, so sánh, nói quá…)

Đánh giá bài viết:

Địa chỉ email của bạn sẽ không bị tiết lộ.