Học để biết học để làm, học đển chung sống, học để khẳng định mình (UNESCO). Suy về mục đích của việc học

Học để biết học để làm, học đển chung sống, học để khẳng định mình (UNESCO). Suy về mục đích của việc học

“Học để biết học để làm, học để chung sống, học để khẳng định mình”.

  • Mở bài:

Chủ tịch Mendela đã từng khẳng định: “Giáo dục là vũ khí mạnh nhất người ta sử dụng để thay đổi cả thế giới”. Trong bản định hướng của mình, Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đề xướng: “Học để biết học để làm, học để chung sống, học để khẳng định mình”. Ngày nay, trong sự phát triển như vũ bão của nền khoa học, điều ấy một lần nữa được khẳng định mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

  • Thân bài:

* Giải thích:

Học là gì?

Học là tiếp nhận tri thức, rèn luyện kĩ năng, hoàn thiện nhân cách trở thành một người hiểu biết, có nhân cách tố đẹp trong cuộc sống.

Học để biết là học để có kiến thức về cuộc sống, về xã hội trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, lịch sử, địa lí,…Hiểu biết là chìa khóa để mở cách cửa cuộc đơi, là cội ngồn của những thành công.

Học để làm là học chuyên sâu về một lĩnh vực, học những kĩ năng làm việc, học phương pháp, học đi đoi với hành, phải biết ứng dục vào thực tế để giải quyết vấn đề.

Học để chung sống Là học những kĩ năng sống, quan hệ, giao tiếp, hợp tác, có khả năng thích ứng với những thay đổi của cuộc sống…, tích cực tạo ra môi trường sống thân thiện, tôn trọng mọi người, chung sống hòa bình, chống chiến tranh.

Học để tự khẳng định chính mình là học để tạo ra công danh, sự nghiệp, khẳng định giá trị mình trước cuộc sống. Do đó phải học một cách sáng tạo, không chỉ chấp nhận những giải pháp có sẵn; học để nắm được quy luật của tự nhiên, quy luân của xã hội để phòng tránh những thiên tai, những bất trắc của cộc sỗng.

* Ý nghĩa:
– Mục đich giáo dục UNESCO rất đúng đắn và hiện đại nhằm tạo ra những con người toàn diện, phù hợp với toàn cầu hóa hiện nay, đồng thời thể hiện tầm nhìn xa của những người đề xướng.
– Mục đích giáo dục của UNESCO sẽ là kim chỉ nam cho mọi nền giáo dục trên thế giới.Mỗi nước tùy vào hoàn cảnh cụ thể mà đưa ra mục đích giáo dục cho phù hợp.
– Liên hệ và suy nghĩ về tính đúng đắn của mục tiêu giáo dục của nước ta hiện nay là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mĩ và nghề nghiệp; trung thành với lí tưởng độc lập dân tọc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc.
– Phê phán mục đích học tập không đúng đánh và thái độ học tập không lành mạnh của học simh sinh viên hiện nay như học thụ động, học đối phó, học vì điểm số, vì thành tích…

* Hành động:
– Xác định mục đích học tập của bản thân cho phù hợp với xu thế của thời đại.
– Phấn đấu rèn luyện phương pháp học tập tích cực để chủ động tiếp thu kiến thức làm hành trang vào đời.
– Rèn luyện kĩ năng sống từ việc thăm ra những hoạt động cụ thể của trường của lớp; tham gia những hoạt động xã hội như: thăm mái ấm tình thương, người già neo đơn, thương binh kiệt sĩ, chiến sĩ tình nguyện,…Qua đó, tự rút cho mình những bài học và biết tự giải quyết vấn đề trong những tình huống cụ thể.

  • Hành động của tuổi trẻ trong thời đại mới:

Give a Comment