Trình bày những cơ hội trong vấn đề chăm sóc, bảo vệ và phát triển của trẻ em

22/02/2018 Dương Lê 0

Trẻ em sẽ là những con người trong tương lai giúp đất nước phát triển và sánh vai với các nước hiện đại khác. Nên về vấn đề tạo cơ hội để bảo vệ, chăm sóc để trẻ em phát triển đã được cộng đồng quốc tế nói chung và nước Việt Nam nói riêng, ý thức đầy đủ cụ, cụ thể, thiết thực

Bác Hồ là lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của em về Người

28/01/2018 Dương Lê 1

Để ghi nhận những cống hiến của Bác Hồ đối với dân tộc và đối với thế giới, tổ chức Liên Hợp Quốc đã tôn vinh Bác Hồ là lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.