ngu-canh

Ngữ cảnh – lớp 11

I. Ngữ cảnh và vai trò của ngữ cảnh: 1. Khái niệm ngữ cảnh: Ngữ cảnh là bối cảnh ngôn ngữ làm cơ sở cho việc sử dụng từ ngữ và tạo lập lời nói,