mot-gia-dinh-hanh-phuc

Suy nghĩ về tình cảm gia đình

08/01/2019 Dante 0

Hiếu thảo là nguồn gốc của hạnh phúc gia đình. Không ai có thể phù nhận giá trị thiêng liêng của tình cảm gia đình. Đó là mối dây gắng kết những con người cùng huvết thống.