Why-Phat-Minh-Kham-Pha

Why? Phát Minh- Khám Phá

Tác giả: do nhiều tác giả ngoài nước soạn. Nhà xuất bản: nhà xuất bản trẻ Năm xuất bản: ngày 03/2014 Người dịch: Ninh Trung Tân Số trang: 164 trang. Tóm tắt: Dựa trên cốt